head person ofyear

ปี 2548

flower-ani นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ
flower-ani นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ รองประธานกรรมการ (1)
flower-ani นายวุฒิชาติ เฮงพัฒนา รองประธานกรรมการ (2)
flower-ani นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ เลขานุการฯ
flower-ani นางสำรวม ชมเชย เหรัญญิกฯ
flower-ani นายวสันต์ วัฒนศิริ กรรมการ
flower-ani นายสมโภชน์ ชิตวัฒนานนท์ กรรมการ
flower-ani นางนิตยา หินทอง กรรมการ
flower-ani นายพายุ สุขสุดเขียว กรรมการ
flower-ani นางสาวสุจินดา แสงชมภู กรรมการ
flower-ani นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง กรรมการ
flower-ani นายวิรัตน์ พิทักษ์วัฒนานนท์ กรรมการ
flower-ani นางสาววราพร ดำรงค์ราชศักดิ์ กรรมการ
flower-ani นายพีรสิชชฌ์ อัศวจิตตานนท์ กรรมการ
flower-ani นายวงศกร ทองใหญ่ กรรมการ