head person ofyear

year 57

     

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการ
   
 


นางนิตยา หินทอง
รองประธานกรรมการ 1

 

 นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป
รองประธานกรรมการ 2
นางสุพัตรา เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเหรัญญิกฯนายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
กรรมการ
  


ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์
กรรมการ
  


นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม
กรรมการ
 


นางสาวมารีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล
กรรมการนายวิเชียร ใจผาสุข
กรรมการนางพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
กรรมการ


นายสมศักดิ์ คงเทพ
กรรมการ


นายธนาคาร วรรณอุบล
กรรมการ


นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
กรรมการ


นางสำรวม ชมเชย
กรรมการ