ทำเนียบคณะกรรมการ

ทำเนียบคณะกรรมการ (17)

04 มี.ค. 63
Written by

head person ofyear

 

   
 วณา63 2
 
ณรงค63

  ฉนทนา63

 โสภต63

 
 มานพ63

สมศกด63
 
สนธ63  
 มงคล63
 อรรถชย63
กญรว63 

กลสรา63

จตตนาถ63

สจรา63

อครเดช63


เชดชย63
     
20 ก.พ. 62
Written by

head person ofyear

 

   
 วณา
 
จกรนทร2

  วมลจรส

 ณรงค

 
 โสภต

มานพ
 
ฉนทนา  
 สวรรณา
 สจรา
กลสรา 

จตตนาถ

พนธเลศ

กรรณการ

อครเดช


เชดชย
     
24 ต.ค. 61
Written by

head person ofyear

 

     

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการ
   
 


นางนิตยา หินทอง
รองประธานกรรมการ 1

 

 นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป
รองประธานกรรมการ 2
นางสุพัตรา เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเหรัญญิกฯนายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
กรรมการ
  


ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์
กรรมการ
  


นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม
กรรมการ
 


นางสาวมารีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล
กรรมการนายวิเชียร ใจผาสุข
กรรมการนางพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
กรรมการ


นายสมศักดิ์ คงเทพ
กรรมการ


นายธนาคาร วรรณอุบล
กรรมการ


นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
กรรมการ


นางสำรวม ชมเชย
กรรมการ
     
16 ก.พ. 61
Written by

head person ofyear

 

     นวลนอย
 
   
 

 
 
 
 
 
 

นายจกรนทร
 

 

 

 นายวระ
 
 
 
นางสำรวม
 
นางสาววารณ
 
นางสาวสวรรณา
 
นางวมลจรส
 
นายเชดชย
 
นายพนธเลศ
 
นางสจรา

 

นางสาวชตมา

 

นายอครเดช

 

นางสาวกรรณการ

03 มี.ค. 60
Written by

head person ofyear

 

     
sompong2016 big
   
 

3 
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
ประธานกรรมการ 
suchada58

nittaya58
 
 

4
 
13  
 12
7
6

11

นายวระ ภกดนฤพทธ-2

unchana58


varunee58


นางสำรวม ชมเชย-2


น.ส.ชตมา บวชม-2
     
15 มี.ค. 59
Written by

head person ofyear

 

     
sutep58
   
 

3 
 
suchada58

nittaya58
 
 

4
 
13  
 12
7
6

11

pongsak58

unchana58


varunee58


patipran58


tanakarn58
     
22 มิ.ย. 58
Written by

head person ofyear

 

     
sutep58
   
 

supattra58
 
suchada58


nittaya58mareerat58nongpanga58  
vichain58kriangchai58 naunnoi58


walapa58pongsak58


unchana58


varunee58


patipran58


tanakarn58
     
30 ก.ย. 57
Written by

head person ofyear

year 57

     

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการ
   
 


นางนิตยา หินทอง
รองประธานกรรมการ 1

 

 นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป
รองประธานกรรมการ 2
นางสุพัตรา เปาอินทร์
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์
กรรมการและเหรัญญิกฯนายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
กรรมการ
  


ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์
กรรมการ
  


นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม
กรรมการ
 


นางสาวมารีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล
กรรมการนายวิเชียร ใจผาสุข
กรรมการนางพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
กรรมการ


นายสมศักดิ์ คงเทพ
กรรมการ


นายธนาคาร วรรณอุบล
กรรมการ


นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
กรรมการ


นางสำรวม ชมเชย
กรรมการ
     
30 ก.ย. 57
Written by


 

head person ofyear

year 55

coop borad55 01
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
ประธานกรรมการ

 

coop borad55 02
coop borad55 03
นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์
นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป
รองประธานกรรมการ 1
รองประธานกรรมการ 2
coop borad55 04
coop borad55 05
coop borad55 06
นางนิตยา หินทอง
น.ส.อัญชนา ชีวะพฤกษ์
นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
เลขานุการ
เหรัญญิกฯ
กรรมการ
coop borad55 07
coop borad55 08
coop borad55 09
นางกัญญา วราหกิจ
นางสุพัตรา เปาอินทร์
นายวงศกร ทองใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
coop borad55 10
coop borad55 11
coop borad55 12
นางสาวสุปราณี ขาวโต
นายสุนันท์ กอบัว
นายประยูร พันธ์ศิริ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 

coop borad55 13
coop borad55 14
coop borad55 15
นายธนกฤต กระออมแก้วชู
นายสราวุธ ศรีวิจารณ์
นางสาวสายฝน โชคลาภ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
30 ก.ย. 57
Written by

head person ofyear
year 54

     rdcoop 5401 150
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
ประธานกรรมการ
   
 rdcoop 5303 120
นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการ 1

 rdcoop 5306 120
นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป์
รองประธานกรรมการ 2rdcoop 5305 120
 นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
เหรัญญิกฯ
rdcoop 5304 120
นางนิตยา หินทอง
เลขานุการ
rdcoop 5311 120 
นางกัญญา วราหกิจ
กรรมการ
rdcoop 5407 120 
นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
กรรมการ
rdcoop 5307 120
นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์
กรรมการ
 
rdcoop 5314 120
นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
กรรมการ
 rdcoop 5310 120
นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์
กรรมการ
rdcoop 5315 120 
นายธนาคาร วรรณอุบล
กรรมการ 
rdcoop 5309 120
นายชนะชัย ลิขิตทีรุ่งเรือง
กรรมการ
rdcoop 5313 120 
นายสุรพล ศรีสุภร
กรรมการ 
rdcoop 5414 120 
นายธนกฤต กระออมแก้วชู
กรรมการ 
rdcoop 5308 120
นางสาวทิพรัตน์ ท่าจีน
กรรมการ