เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือสหกรณ์
ฝ่ายการเงิน      085 - 489 - 3224
ฝ่าบบัญชี        081 - 914 - 3224
ฝ่ายสินเชื่อ      081 - 134 - 7965 , 081 - 447 - 8881
FAX .           0 - 2617 - 3353

 

 

นางนตยา  หนทอง
 

 

นางสาวปราณ พมมาก นางอญชล ขำนาค นายทวนทอง สวนเวยง
 
 
 
     
นางสาวรตนาวด สขจำนงค 
 นางสาวณฐบงกชช พกพาชยพมล  
     
     

 

  ฝ่ายการเงิน
นางชลพร ดเลศ
นางสาววรรณภา สำราญพศ
นางสาวปรยาพร บงทอง
 
 
โทรศัพท์ : 0 - 2272 - 9725
     

 

  ฝ่ายบัญชี
     
นางสาวสมใจ แซฮง นางสาวรงนภา ผลโภชน  
     
  ฝ่ายสินเชื่อ
     
นางสาวสมาล โรหตรตนะ 
นางสาวมณฑา ศรแกวเกด
นางสาวนภสรตน ศร
 
 
 
     
     
นางสาวอรสรา พอด 
นายธรศกด หลวงพช
 
 
 
 
     
 
   
 
   
     
     
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   
 นายสชาต ผอมนม
 
 
 
   
   

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
นางสาวโชตรตน  จงด 
 นางสาวธญญฐตา รตนธนพสทธ
   
   
   

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
       
นางสาวปทมา พรยะกตตการ
นางมาล สขสทธ
นางยพา สขสวสด
นางสำรวย เปรมด
 
 
 
 
       
       

 

  ฝ่ายบริหาร (งานประชาสัมพันธ์)
 
นายพงศปณต กองทอง