txt head04
 
บริการด้านเงินฝาก
bullet 9497fc  เงินฝากประจำ
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
บริการด้านสินเชื่อ
bullet 9497fc  เงินกู้ฉุกเฉิน
bullet 9497fc  เงินกู้สามัญ
bullet 9497fc  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
การบริการด้านเงินฝาก

 

เงินฝากประจำทวีทรัพย์ (ไม่เสียภาษี )
 
 • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000.-บาท
  ต้องฝากติดต่อกันทุก ๆ เดือนละเท่ากันและท่ากับจำนวนที่เปิดบัญชีครั้งแรก
  เป็นเวลา 24 เดือนและรวมยอดเงินฝากทั้งหมดไม่เกิน 600,000.-บาท
 • นำฝากได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
 • หากเดือนใดมิได้มีการนำฝากสหกรณ์ฯ จะผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  ในระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หากเกินกว่า 2 ครั้งจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
 • ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดได้หากทำการถอนถือว่าเป็นการปิดบัญชี
 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนหากถอนก่อนกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย
  ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • เมื่อครบกำหนด 24 เดือน ยอดเงินต้นและดอกเบี้ย จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่มีไว้
  กับสหกรณ์ตามที่สมาชิกแจ้งไว้ โดยดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

 

icon 01

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ไม่เสียภาษี )

 

 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง
  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตรา 1 % ของจำนวนที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน
  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ( สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม )
 • ยอดคงเหลือไม่ถึง 5,000.- ไม่คิดดอกเบี้ย

 

icon 01 เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี )
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝาก – ถอนได้ทุกวันทำการ โดยการฝากถอนแต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะคิดดอกเบี้ย
  และนำฝากเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ( สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม )
 • เปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี

 

icon 01 เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • การฝากต้องแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์หักจากเงินเดือนของผู้ ฝาก เดือนละเท่าใดก็ได้ เท่ากันทุก ๆ เดือน ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
 • ฝากเป็นประจำทุกเดือน โดยหักจากบัญชีเดือน
 • สามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้
 • การถอนเงินจะต้องถอนพร้อมปิดบัญชี เมื่อปิดบัญชีเงินฝากแล้ว มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี เงินฝากทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถุนายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • ต้องฝากติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนจึงจะมีสิทธิจับรางวัล
 • การจับรางวัลจะจับปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 30,000 บาท ในวันที่ 2 กันยายน และ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000.- บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000.- บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท

  

icon 01 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (ไม่เสียภาษี )
 • ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • การฝากเงินสามารถฝากเพิ่มได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตรา ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์ฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

icon 01

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

 

 

 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประเภทนี้
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การถอนเงิน สมาชิกจะถอนเมื่อใด เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท เมื่อถอนแล้ว สามารถนำกลับมาฝากใหม่ได้ แต่ยอดเงินฝากสะสมรวมดอกเบี้ยที่ได้รับในคราวก่อนยอดรวมต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยฝากทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ31 ธันวาคม ของทุกปี
 • วิธีนำฝากเงิน สมาชิกสามารถนำฝากเงินได้ ดังนี้
 • นำฝากเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
 • นำฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Pay-in slip) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทาง             โทรสารมายังสหกรณ์ฯ
 • นำฝากเงินโดยใช้ใบชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทย                   พาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้ สมาชิก สามารถจัดพิมพ์ใบชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)ได้ที่ Web site ของ           สหกรณ์ฯ
 • วิธีการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ดังนี้
 • สามารถถอนเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
 • ทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน พร้อมสำเนาหน้าสมุดเงินฝากที่มีกับสหกรณ์ และสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์ฯโอน        เงินเข้าบัญชีพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

หมายเหตุ

 1. ถอนตั้งแต่ 300,000.-    บาท    ไม่เกิน 1,000,000.- บาท แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
 2. ถอนตั้งแต่ 1,000,000.- บาท    ไม่เกิน 5,000,000.- บาท แจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ
 3. ถอนตั้งแต่ 5,000,000.- บาท    แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

 

 

การบริการด้านสินเชื่อ

icon 01 บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ต้องรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถกู้ได้ 3 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 100,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 • ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 งวด

สมาชิกสามารถเลือกกู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยวิธีดังนี้

 1. ส่งสัญญากู้พร้อมเอกสาร โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารตามที่สมาชิกแจ้ง หรือ
 2. ผ่านระบบ ATM. ของธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการยื่นกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM (พร้อมรับรองสำเนา)

 1. แบบคำขอใช้บริการ KTB Coop online และคำขอกู้ฉุกเฉิน KTB Coop online
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 4. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)

กรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ฉุกเฉิน/ขอปลดล๊อค

 1. คำขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ ประเภทฉุกเฉิน KTB Coop Online
 2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

 

icon 01 บริการเงินกู้สามัญ

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

      1. เพื่อนำไปชำระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

      2. เพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้อื่น ๆ ของสมาชิก

 

ข้อ 2 หลักเกณฑ์

การขอกู้เงินกู้สามัญ

                      1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี             แต่ไม่เกิน 2 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      100,000  บาท

                      2. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 2 ปี                  แต่ไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      300,000  บาท

                      3. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 3 ปี                  แต่ไม่เกิน 4 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      400,000  บาท

                      4. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 4 ปี                  แต่ไม่เกิน 5 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      500,000  บาท

                      5. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี                  แต่ไม่เกิน 6 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน      700,000  บาท

                      6. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 6 ปี                  แต่ไม่เกิน 7 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน    1,000,000 บาท

                            7. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป                               วงเงินกู้ไม่เกิน   2,000,000  บาท

                                การค้ำประกันเงินกู้สามัญ

                      1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี      แต่ไม่เกิน 2 ปี วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

                      2. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 2 ปี           แต่ไม่เกิน 3 ปี วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

                      3. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 3 ปี           แต่ไม่เกิน 4 ปี วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 400,000 บาท

                      4. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 4 ปี           แต่ไม่เกิน 5 ปี วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 500,000 บาท

                      5. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี           แต่ไม่เกิน 6 ปี วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 700,000 บาท

                      6. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า  6 ปี              แต่ไม่เกิน 7 ปี  วงเงินค้ำประกันไม่เกิน1,000,000  บาท

                      7. เป็นสมาชิกมาแล้วเกินกว่า  7 ปีขึ้นไป                             วงเงินค้ำประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

 

ข้อ 3 คุณสมบัติของสมาชิก

      1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบวินัย

      2. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือต้องคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย

      3.ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกหมายบังคับคดี หรือถูกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ข้อ 4  การชำระคืนเงินกู้สามัญ

      1. ผ่อนชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในจำนวนเงินคงที่เท่ากันทุกเดือน 

      2. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 200 งวด และไม่เกินวันเกษียณอายุราชการบวกเพิ่มอีก 12 งวด

 

ข้อ 5 เงื่อนไขการพิจารณา

      1. สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักเงินค่าหุ้นสะสม และ/หรือค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 7  ของเงินได้รายเดือน โดยคำนวณจากฐานของเงินได้รายเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืมเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

      2. สมาชิกต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงจะสามารถยื่นขอกู้เงินกู้สามัญครั้งใหม่ได้

      3. การทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

 

หลักประกันสำหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

      เงินกู้สามัญ  ถ้าเงินกู้สามัญรายใด ๆ  มีจำนวนไม่เกินกว่าสิทธิในมูลค่าหุ้นของตนเองที่ผู้กู้ มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

 

      เงินกู้สามัญรายใดมีจำนวนเกินกว่าสิทธิในมูลค่าหุ้นของตนเอง ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ และขอกู้เงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท กำหนดให้มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน

ค้ำประกัน

 

      เงินกู้สามัญรายใดมีจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท นั้น ผู้ค้ำประกันอาจให้ความยินยอม โดยทำเป็นหนังสืออนุญาตให้ผู้กู้ไม่ต้องทำประกัน กรณีดังกล่าวผู้กู้ไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นก็ได้ ในกรณีผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมโดยทำเป็นหนังสือ ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นตามวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

 

      เงินกู้สามัญรายใดมีจำนวนเกินกว่าสิทธิในมูลค่าหุ้นของตนเอง ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ และขอกู้เงินจำนวนเกินกว่า 1,000,000 บาท กำหนดให้มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน และผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นตามวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่ในกรณีที่มีการผ่อนชำระภายหลังที่กู้ไปแล้ว จนมียอดหนี้คงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้กู้อาจยกเลิกสัญญาประกันภัยหนีหนี้ก็ได้ แต่จะยกเลิกสัญญาประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลไม่ได้

      การยกเลิกสัญญาประกันภัยหนีหนี้ตามวรรคแรกนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันโดยทำเป็นหนังสือทุกคนด้วย

      เงินกู้สามัญรายใดได้จัดทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นตามวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์แล้วนั้น  ในการนี้สหกรณ์จะไม่พิจารณาสิทธิในฐานะผู้ค้ำประกัน  หากแต่สมาชิกรายนั้นใช้สิทธิในฐานะผู้กู้จะพิจารณาเป็นไปตามระเบียบนี้ทุกประการ

      ทั้งนี้  ผู้ค้ำประกันต้องค้ำประกันในมูลหนี้เดิมอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น  แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายเดิมเหลืออยู่ด้วย  ก็ต้องให้ค้ำประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นทั้งหมด

      เพื่อความมั่นคงในการให้กู้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดก็ได้

      เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งตาย  หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการไม่เห็นสมควร  หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่สหกรณ์มีหนังสือแจ้งไป หากไม่สามารถดำเนินการได้อาจถูกระงับเงินกู้ทุกประเภทและการที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

      สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้และภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้ว  ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ของผู้กู้โดยเร็วด้วย

      สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ในเงินกู้สามัญ มากกว่า 2 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้

      ในกรณีเงินกู้สามัญรายใดได้จัดทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและทำประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นตามวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่ในภายหลังมีคู่สัญญา   ค้ำประกันต้องห้ามมิให้ค้ำประกันตามข้อ 30 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 หรือคู่สัญญาค้ำประกันลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการคู่สัญญาค้ำประกันอีกฝ่ายหนึ่งสามารถค้ำประกันบุคคลอื่นเพิ่มได้อีก 1 คน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 คน

      ในกรณีเงินกู้สามัญรายใดได้จัดทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลและทำประกันภัยหนีหนี้ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นตามวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยระบุสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ ต่อมาผู้ค้ำประกันคนใด  คนหนึ่งตายและยังมีผู้ค้ำประกันคงเหลืออีก 1 คน ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องหาผู้ค้ำประกันคนใหม่มาค้ำประกัน    เพิ่มอีก  โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ค้ำประกันที่เหลืออยู่ 

      การชำระค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้ สำหรับปีต่อ ๆ ไป ให้หักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปีของผู้กู้ทุก ๆ ปี ตามจำนวนเงินกู้ตลอดอายุสัญญา หากยังไม่พอชำระให้หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้

ข้อ 6 หลักประกันการกู้เงินกู้สามัญ

      1. เงินกู้สามัญรายใดมีจำนวนไม่เกินสิทธิในมูลค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

      2. สมาชิกกู้เงินไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท ผู้กู้ต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน โดยรับผิดชอบค้ำประกันเงินกู้เต็มตามจำนวนเงินกู้ตลอดอายุสัญญา

      3. สมาชิกกู้เงินเกินวงเงิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ผู้กู้ต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย  2 คน โดยรับผิดชอบค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินกู้ตลอดอายุสัญญา

      4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้ รายนั้น โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าสิทธิในมูลค่าหุ้นของผู้กู้ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ

      5. หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าสิทธิในมูลค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น

ข้อ 7 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

      ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6.25 ต่อปี สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บสมาชิกผู้กู้เงินได้ตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งเป็นประกาศของสหกรณ์ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 8 การจ่ายเงินกู้สามัญ

      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด จะจ่ายเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกผู้กู้เท่านั้นหรือเพื่อการชำระหนี้ของผู้กู้ตามลำดับดังนี้

      1. ชำระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้ประเภทอื่นๆ ตลอดจนหนี้ในฐานะผู้รับโอนจากการเป็นผู้ค้ำประกัน เว้นแต่หนี้รับในฐานะผู้รับโอนจากการเป็นผู้ค้ำประกันนั้น ได้มีการยื่นเพื่อ  ขออนุมัติปรับโครงสร้างหนี้จากสหกรณ์และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ให้ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนจนแล้วเสร็จตามจำนวนเงินกู้แล้วนั้น สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้

      2. ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคล

      3. ชำระค่าเบี้ยประกันภัยหนีหนี้

     4. สำหรับเงินกู้สามัญที่เหลือจากการชำระหนี้ตาม 1.  2.  และ 3. แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์

 

icon 01 บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  ( กรณีซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุดอาศัย )
 • ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินให้กู้ซื้อจากโครงการจัดสรรโดยตรงได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • กรณีไม่ผ่านโครงการจัดสรร กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 300 งวด ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนอายุ 65 ปี
 • ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์ฯ
  อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 1 – 6 ) ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 7 – 12 ) ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
  ทั้งนี้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

 

 

 

 

       

 

 

กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

 • ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำนิติกรรม ต้องชำระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา ร้อยละ 2
  ของยอดหนี้ที่ชำระคืนสหกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 2,500.-บาท ( สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ )
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกกับทางราชการ ( ค่าเช่าบ้าน ) ได้
icon 01 บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  ( กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นๆ )
 • ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินให้กู้ซื้อจากโครงการจัดสรรโดยตรงได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • กรณีไม่ผ่านโครงการจัดสรร กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 300 งวด ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนอายุ 65 ปี
 • ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์ฯ
  อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 1 – 6 ) ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 7 – 12 ) ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

 

 

 

    

   

 

กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

 • ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำนิติกรรม ต้องชำระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา ร้อยละ 2 
  ของยอดหนี้ที่ชำระคืนสหกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 2,500.-บาท ( สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ )
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกกับทางราชการ ( ค่าเช่าบ้าน ) ได้
  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  ทั้งนี้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

 

  เอกสารประกอบการขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
   
  1. คำขอกู้เงินพิเศษ
  2. เอกสารส่วนบุคคล
   
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร /ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  3. เอกสารทางการเงิน
   
 
 1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือนย้อนหลัง
 2. เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารแสดงรายได้คู่สมรส / รายได้อื่น (ถ้ามี)
  4. เอกสารหลักประกัน ( กรณีซื้อใหม่ )
   
 
 1. สำเนาเอกสารสิทธิ(โฉนดที่ดิน,เอกสารสิทธิ์ห้องชุด) ขนาดเท่าต้นฉบับ
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
 3. ผังโครงการ แผ่นพับโบร์ชัวของโครงการ แผนที่ตั้งที่ดิน โดยสังเขป
 4. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
 5. เอกสารตามข้อที่ 1.คำขอกู้เงินพิเศษ 2.เอกสารส่วนบุคคล 3.เอกสารทางการเงิน
   
  5. เอกสารหลักประกัน ( กรณีไถ่ถอน )
   
 
 1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ
 2. สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม
 3. สำเนาสัญญาจำนอง จากสถาบันการเงินเดิม
 4. หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 12 เดือน
 5. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
 6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เช่น สัญญาซื้อขาย/ให้,คำขอเลขที่บ้าน
 7. เอกสารตามข้อที่ 1.คำขอกู้เงินพิเศษ 2.เอกสารส่วนบุคคล 3.เอกสารทางการเงิน