txt head04
 
บริการด้านเงินฝาก
bullet 9497fc  เงินฝากประจำ
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข
bullet 9497fc  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
บริการด้านสินเชื่อ
bullet 9497fc  เงินกู้ฉุกเฉิน
bullet 9497fc  เงินกู้สามัญ
bullet 9497fc  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
bullet 9497fc  เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
การบริการด้านเงินฝาก

 

เงินฝากประจำทวีทรัพย์ (ไม่เสียภาษี )
 
 • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000.-บาท
  ต้องฝากติดต่อกันทุก ๆ เดือนละเท่ากันและท่ากับจำนวนที่เปิดบัญชีครั้งแรก
  เป็นเวลา 24 เดือนและรวมยอดเงินฝากทั้งหมดไม่เกิน 600,000.-บาท
 • นำฝากได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
 • หากเดือนใดมิได้มีการนำฝากสหกรณ์ฯ จะผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  ในระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หากเกินกว่า 2 ครั้งจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
 • ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดได้หากทำการถอนถือว่าเป็นการปิดบัญชี
 • เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนหากถอนก่อนกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย
  ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • เมื่อครบกำหนด 24 เดือน ยอดเงินต้นและดอกเบี้ย จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่มีไว้
  กับสหกรณ์ตามที่สมาชิกแจ้งไว้ โดยดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

 

icon 01

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ไม่เสียภาษี )

 

 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง
  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปในอัตรา 1 % ของจำนวนที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน
  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ( สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม )
 • ยอดคงเหลือไม่ถึง 5,000.- ไม่คิดดอกเบี้ย

 

icon 01 เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี )
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
 • ฝาก – ถอนได้ทุกวันทำการ โดยการฝากถอนแต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณตามยอดคงเหลือเป็นรายวัน โดยจะคิดดอกเบี้ย
  และนำฝากเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ( สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม )
 • เปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี

 

icon 01 เงินฝากออมทรัพย์ออมสุข
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.-บาท
 • การฝากต้องแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์หักจากเงินเดือนของผู้ ฝาก เดือนละเท่าใดก็ได้ เท่ากันทุก ๆ เดือน ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
 • ฝากเป็นประจำทุกเดือน โดยหักจากบัญชีเดือน
 • สามารถฝากเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได้
 • การถอนเงินจะต้องถอนพร้อมปิดบัญชี เมื่อปิดบัญชีเงินฝากแล้ว มีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ได้อีก 1 ครั้งเท่านั้น
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี เงินฝากทุก 6 เดือนในวันที่ 30 มิถุนายน – 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • ต้องฝากติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนจึงจะมีสิทธิจับรางวัล
 • การจับรางวัลจะจับปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 30,000 บาท ในวันที่ 2 กันยายน และ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000.- บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000.- บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท

  

icon 01 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (ไม่เสียภาษี )
 • ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • การฝากเงินสามารถฝากเพิ่มได้ โดยในแต่ละครั้งจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • การถอนเงินฝากให้ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตรา ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสินคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท สหกรณ์ฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

icon 01

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

 

 

 • เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท(ไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประเภทนี้
 • ให้สมาชิกเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • การถอนเงิน สมาชิกจะถอนเมื่อใด เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท เมื่อถอนแล้ว สามารถนำกลับมาฝากใหม่ได้ แต่ยอดเงินฝากสะสมรวมดอกเบี้ยที่ได้รับในคราวก่อนยอดรวมต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 • การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และจะนำดอกเบี้ยฝากทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุข ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ31 ธันวาคม ของทุกปี
 • วิธีนำฝากเงิน สมาชิกสามารถนำฝากเงินได้ ดังนี้
 • นำฝากเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
 • นำฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Pay-in slip) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทาง             โทรสารมายังสหกรณ์ฯ
 • นำฝากเงินโดยใช้ใบชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทย                   พาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้ สมาชิก สามารถจัดพิมพ์ใบชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)ได้ที่ Web site ของ           สหกรณ์ฯ
 • วิธีการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินได้ ดังนี้
 • สามารถถอนเงินที่สหกรณ์ฯ ด้วยตนเอง
 • ทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน พร้อมสำเนาหน้าสมุดเงินฝากที่มีกับสหกรณ์ และสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์ฯโอน        เงินเข้าบัญชีพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

หมายเหตุ

 1. ถอนตั้งแต่ 300,000.-    บาท    ไม่เกิน 1,000,000.- บาท แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
 2. ถอนตั้งแต่ 1,000,000.- บาท    ไม่เกิน 5,000,000.- บาท แจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ
 3. ถอนตั้งแต่ 5,000,000.- บาท    แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

 

 

การบริการด้านสินเชื่อ

icon 01 บริการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ต้องรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถกู้ได้ 3 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 100,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 • ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 งวด

สมาชิกสามารถเลือกกู้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยวิธีดังนี้

 1. ส่งสัญญากู้พร้อมเอกสาร โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารตามที่สมาชิกแจ้ง หรือ
 2. ผ่านระบบ ATM. ของธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการยื่นกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM (พร้อมรับรองสำเนา)

 1. แบบคำขอใช้บริการ KTB Coop online และคำขอกู้ฉุกเฉิน KTB Coop online
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 4. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)

กรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ฉุกเฉิน/ขอปลดล๊อค

 1. คำขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ ประเภทฉุกเฉิน KTB Coop Online
 2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน

 

icon 01 บริการเงินกู้สามัญ
 • สมาชิกสามารถกู้ได้ 40 เท่า (สามัญ 1) หรือ 50 เท่า (สามัญ 2) ของเงินเดือน
  หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
 • สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 120 งวด
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ
 
เป็นสมาชิก - ถึง ส.1 (มีค่าหุ้น) ส.2 (มีค่าหุ้น) กู้ได้ไม่เกิน
3 เดือน - 6 เดือน 3,000 5,000 50,000
6 เดือน - 1 ปี 10,000 15,000 150,000
1 ปี - 2 ปี 20,000 20,000 200,000
2 ปี - 3 ปี 30,000 30,000 300,000
3 ปี - 4 ปี 40,000 40,000 400,000
4 ปี - 5 ปี 50,000 50,000 500,000
5 ปี - 6 ปี 60,000 60,000 600,000
6 ปี - 7 ปี 70,000 70,000 700,000
7 ปี - 8 ปี 80,000 80,000 800,000
8 ปี - 9 ปี 90,000 90,000 900,000
9 ปี ขึ้นไป 100,000 100,000 1,000,000
 

 

  เอกสารประกอบการยื่นกู้สามัญ
  ( เอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันรับรองสำเนาทุกฉบับ อย่างละ 1 ชุด )
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน ของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส
 4. สำเนาทะเบียนสมรส บัตรประจำตัวคู่สมรส ของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน ( กรณีมีคู่สมรส )
 5. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า ) / สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 7. สำเนาสมุดคู่ฝาก (เฉพาะหน้าแรก) ของผู้กู้
 8. ใบคำเตือนผู้ค้ำประกัน ( ผู้ค้ำ 1 คน ต่อ 1 ใบ )
 9. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ( 2 ฉบับ)
  หมายเหตุ
 
 

กรณีสมาชิกไม่สามารถหาผู้ค้ำ ประกันได้ สหกรณ์ฯสามารถให้สมาชิกกู้โดยใช้ค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากประจำที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯค้ำประกัน โดยสมาชิกจะกู้ได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นที่มีอยู่ 

คำขอกู้เงิน ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ระดับชำนาญการขึ้นไป ) หากผู้กู้อยู่ในระดับดังกล่าวสามารถลงลายมือชื่อรับรองตนเองได้

การกู้ใหม่
** สมาชิกส่งเงินกู้คืนสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน หรือชำระหนี้มาแล้ว เกิน 20 % ของยอดเงินที่กู้ **

 

 

icon 01 บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  ( กรณีซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุดอาศัย )
 • ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินให้กู้ซื้อจากโครงการจัดสรรโดยตรงได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • กรณีไม่ผ่านโครงการจัดสรร กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 300 งวด ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนอายุ 65 ปี
 • ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์ฯ
  อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 1 – 6 ) ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 7 – 12 ) ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
  ทั้งนี้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

 

 

 

 

       

 

 

กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

 • ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำนิติกรรม ต้องชำระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา ร้อยละ 2
  ของยอดหนี้ที่ชำระคืนสหกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 2,500.-บาท ( สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ )
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกกับทางราชการ ( ค่าเช่าบ้าน ) ได้
icon 01 บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  ( กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นๆ )
 • ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรับราชการในสังกัดกรมสรรพากรแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จำนวนเงินให้กู้ซื้อจากโครงการจัดสรรโดยตรงได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • กรณีไม่ผ่านโครงการจัดสรร กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000.-บาท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
 • ระยะการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 300 งวด ทั้งนี้ต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนอายุ 65 ปี
 • ผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สหกรณ์ฯ
  อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 1 – 6 ) ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  ปีที่ 1 ( เดือน 7 – 12 ) ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

 

 

 

    

   

 

กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

 • ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำนิติกรรม ต้องชำระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตรา ร้อยละ 2 
  ของยอดหนี้ที่ชำระคืนสหกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 2,500.-บาท ( สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ )
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกกับทางราชการ ( ค่าเช่าบ้าน ) ได้
  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  ทั้งนี้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

 

  เอกสารประกอบการขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
   
  1. คำขอกู้เงินพิเศษ
  2. เอกสารส่วนบุคคล
   
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร /ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  3. เอกสารทางการเงิน
   
 
 1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือนย้อนหลัง
 2. เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เอกสารแสดงรายได้คู่สมรส / รายได้อื่น (ถ้ามี)
  4. เอกสารหลักประกัน ( กรณีซื้อใหม่ )
   
 
 1. สำเนาเอกสารสิทธิ(โฉนดที่ดิน,เอกสารสิทธิ์ห้องชุด) ขนาดเท่าต้นฉบับ
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
 3. ผังโครงการ แผ่นพับโบร์ชัวของโครงการ แผนที่ตั้งที่ดิน โดยสังเขป
 4. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
 5. เอกสารตามข้อที่ 1.คำขอกู้เงินพิเศษ 2.เอกสารส่วนบุคคล 3.เอกสารทางการเงิน
   
  5. เอกสารหลักประกัน ( กรณีไถ่ถอน )
   
 
 1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ
 2. สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม
 3. สำเนาสัญญาจำนอง จากสถาบันการเงินเดิม
 4. หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 12 เดือน
 5. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
 6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง เช่น สัญญาซื้อขาย/ให้,คำขอเลขที่บ้าน
 7. เอกสารตามข้อที่ 1.คำขอกู้เงินพิเศษ 2.เอกสารส่วนบุคคล 3.เอกสารทางการเงิน

 

icon 01 บริการเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
 • เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดกรมสรรพากร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท
 • สมาชิกสามารถกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษได้ตามระเบียบของสหกรณ์
  แต่ไม่สามารถกู้เงินสามัญประเภทอื่น ๆ ได้
 • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 200 เดือน และผ่อนชำระไม่เกินวันเกษียณอายุราชการบวกเพิ่มอีก 12 งวด
 • ผ่อนชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
 • สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักทุนเรือนหุ้น
  และ/หรือค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของเงินเดือน
 • สมาชิกต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จึงจะยื่นกู้ใหม่ได้
 • ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคล และประกันภัยผู้ค้ำประกัน (โดยผู้กู้จะต้องชำระเบี้ยประกัน
  เป็นรายปีตลอดอายุสัญญา
 • ผู้กู้ต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ตามลำดับดังนี้

 1. ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ที่สมาชิกผุ้กู้มีต่อสหกรณ์
 2. ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคล และประกันภัยผู้ค้ำประกัน
 3. ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามที่ระบุไว้ในคำขอกู้
 4. ส่วนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้กู้ โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้
  เอกสารประกอบคำขอกู้
  ( รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 1 ชุด )
   
  1. หลักฐานการเป็นหนี้
 
 1. หนี้ในระบบ หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้หรือหนังสือแจ้งหนี้คงเหลือของสถาบันการเงิน
 2. หนี้นอกระบบ ประกอบด้วย สำเนาสัญญาเงินกู้
  (ซึ่งต้นฉบับมีการติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฏากร)
  สำเนาบัตรประชาชนเจ้าหนี้
  และคำรับรองของข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป
  2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ( 2 ฉบับ)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส
  5. สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
  6. สำเนาใบหน้าสมุดเงินฝากธนาคารผู้กู้
  7. สำเนาทะเบียนสมรส บัตรประจำตัวคู่สมรส ของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน ( กรณีมีคู่สมรส )
  8. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า ) / สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
  10. ใบสมัครขอเอาประกันชัวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคล (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้)
 

และใบสมัครประกันภัยผู้ค้ำประกัน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำ