ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.สพก.


               ประกาศคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ


                                                                               

สำเนา

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด

 เรื่อง    ผลการคัดเลือกและให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว

-----------------------------------------------------

 

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2560 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ   นั้น                                           

     สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด  ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่  ดังนี้

                                       ลำดับที่                                             ชื่อ  -  สกุล

                                                1.                         นางสาวสุพรรณี                  คุณกุล

                                                2.                         นางสาวอรทัย                       ชมดอน

                                                3.                      นางสาวประภาพร              ทวีทรัพย์ชูสกุล

                                                4.                         นายณัฐชนน                        กาสา

     จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด   หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และสหกรณ์ขอสงวนสิทธิเรียกผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัว

          ประกาศ    ณ   วันที่    28    สิงหาคม   พ.ศ.  2560

 

นายสมพงษ์    ตัณฑพาทย์

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด