ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ

               ประกาศคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ

     

                               สำเนา                                

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

-----------------------------------------------------

          ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด  ลงวันที่  29 สิงหาคม 2560 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  นั้น

          สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  ดังนี้

ตำแหน่งผู้จัดการ

                                                                                          เลขประจำตัวผู้สอบ                               ชื่อ  -  สกุล

                                                                                                       001                         นายณัฐพัชร์                            ทวยหาญศักดิ์ทวี   

                                                                                                       002                         นายสมชาย                              ชมสุวรรณ

                                                                                                       003                         นางรัตติยา                               สมอดิศร

และสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบต่อไป

          ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

                                              

นายสมพงษ์    ตัณฑพาทย์

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด