ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด เรื่อง เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย   และเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด  จึงได้จัดสรรเงินทุนสวัสดิการเพื่อให้เป็นเงิน ช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี  2560   โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือพิเศษส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกไว้ดังนี้ (ดาวน์โหลดประกาศด้านล่าง)