ประกาศ แจ้งผลคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ฯ

สำเนา

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

********************************

                              ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กรรมการผู้ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการคัดเลือกโดยทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้ง 3 ราย เรียบร้อยแล้ว นั้น

                             สหกรณ์ฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับ ดังนี้

                                    ลำดับที่        ชื่อ-สกุล

                                       1.           นายสมชาย ชมสุวรรณ

                                       2.           นายณัฐพัชร์ ทวยหาญศักดิ์ทวี

                                       3.           นางรัตติยา สมอดิศร

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด