สหกรณ์...ประกาศอัตราค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน ประจำปี 2561

สำเนา

              ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัยผู้ค้ำประกัน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอและอัตราค่าเบี้ยประกันแล้ว มีมติให้บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน

          สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งอัตราเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันที่สมาชิกที่กู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตโครงการ 2 จะต้องชำระประจำปี 2561 ในอัตรา 470 บาท ต่อเงินกู้จำนวน 100,000 บาท โดยจะเก็บจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560

              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                       ประกาศ ณ วันที่    5    มกราคม พ.ศ. 2561

 

นายสมพงษ์   ตัณฑพาทย์

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด