สหกรณ์...เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สำเนา

เรื่อง          ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560

เรียน          สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

                        ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร   ได้ปฏิบัติงานครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร ปี พ.ศ. 2543 แล้ว  จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2  อาคารสำนักงานใหญ่กรมสรรพากร  ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่  ดังต่อไปนี้

            วาระที่  1            เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

            วาระที่  2            รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559 

            วาระที่  3            รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกและรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี  2560

            วาระที่  4            รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2560

            วาระที่  5            พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ประจำปี 2560

            วาระที่  6           พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  2560

            วาระที่  7           พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

            วาระที่  8           พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ

            วาระที่  9           พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับและกำหนดระเบียบ

                                    - ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

                                    - กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  พ.ศ. 2561

            วาระที่  10         พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  2561

            วาระที่  11         พิจารณาอนุมัติหลักการการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

            วาระที่  12         พิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล

            วาระที่  13         พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจกิจการ ประจำปี 2561   

            วาระที่  14         พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี  2561

            วาระที่  15         พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี  2561

            วาระที่  16         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว   จักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

นางนิตยา   หินทอง

เลขานุการกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  จำกัด