ประกาศรับเจ้าหน้าที่อาสาประชุมใหญ่เพิ่มเติม

 

                                ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด กำหนดจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจำนวน 118 คน นั้น แต่มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียง 100 คน และขอยกเลิก 8 คน ทำให้ขาดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีกจำนวน 26 คน

                                จึงขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 แจ้งความประสงค์โดยยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่สหกรณ์ฯ     ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-6173353 ภายในเวลา 16.30 น.

                                ทั้งนี้จะพิจารณาใบสมัครเรียงตามลำดับเลขที่รับเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการทำงานในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 – 17.30 น. ได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และสหกรณ์ฯ จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปเข้าร่วมงานแทน

 

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร