ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.สพก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.สพก.

             ตามกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ที่มีการกล่าวอ้างว่า สหกรณ์ฯประสบปัญหาด้านการบริหารดำเนินงาน ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 จนทำให้กรรมการบางท่านขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และการเป็นกรรมการ นั้น ข่าวดังกล่าวมีความเท็จจริงประการใด สหกรณ์ฯ ขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบ ดังนี้

             1 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 14 คน เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการดำเนินการ เป็นชุดที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2561

             2 ภายใต้ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 กำหนดให้สหกรณ์ฯดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินการ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นเชิงนโยบายและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ดำเนินงานต่อไป โดยมีประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

             3 ณ ขณะนี้มีกรรมการ 2 ท่าน ลาออก คือ ประธานกรรมการ ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์จึงต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ 56 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ จึงต้องพ้นตำแหน่งเช่นกัน จึงทำให้คณะกรรมการดำเนินการเหลืออยู่ 13 คน โดยมีรองประธานกรรมการ อีก 2 คน สามารถปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 54 (ข) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543

อย่างไรก็ดีกรรมการที่เหลืออยู่ 13 คน ซึ่งยังเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ 15 คน จึงยังสามารถดำเนินงาน หรือบริหารกิจการของสหกรณ์ฯได้ต่อไป

            4 ปัจจุบันสหกรณ์   มี สมาชิก   คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   จำนวน                 21,005 คน

                                         เงินรับฝากสมาชิก                                                7,406,020,295.95 บาท

                                         หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                  130,883,159.75 บาท

                                         หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                                45,830,930.41 บาท

                                               รวม                                                      7,582,734,386.11 บาท

                                         ทุนเรือนหุ้น                                                        6,845,022,340.00 บาท

                                         ทุนสำรองตามข้อบังคับ                                             531,523,768.76 บาท

                                         ทุนสะสมตามข้อบังคับ                                              20,324,270.97 บาท

                                         กำไร(เงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น)                                       51,272,536.09 บาท

                                         กำไรสุทธิ                                                            231,140,280.81 บาท

                                                รวม                                                      7,679,283,196.63 บาท

                                           รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                           15,262,017,582.74 บาท

               5 เหตุการณ์ที่สหกรณ์ฯบางแห่ง ถูกเรียกร้องดำเนินคดีเนื่องจากพบพฤติกรรมการฉ้อโกง สร้างความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆในขณะนี้นั้น สหกรณ์ฯขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า สหกรณ์ฯไม่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

                ดังนั้น สอ.สพก.ยังคงสามารถดำเนินการบริหารงานสหกรณ์ฯ ได้ตามปกติ โดยมีรองประธานกรรมการ คนที่ 2     นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ซึ่งสหกรณ์ยังไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งยังคงให้บริการทางการเงินทุกประเภทแก่สมาชิกทุกท่านได้ตามปกติ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ขอรายงานความคืบหน้าในเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม ในการดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกทุกท่าน ตลอดไป

                                                                      

                                                       คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด