โปรแกรมคำนวณเบี้ยประกันชีวิต

สมาชิกสามารถโหลดโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันชีวิตเบื้องต้นก่อนได้ ทั้งนี้อาจมีเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขหลาย ๆ ประการประกอบกัน 

โดยให้สมาชิกกรอกเฉพาะช่องสีชมพูเท่านั้น