การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558